طراحی مدل فرایندی شایستگی های مدیران منابع انسانی بخش دولتی در راستای افزایش بهره وری منابع

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

تشریح و بیان موضوع

ضرورت انجام تحقیق

سئوال های تحقیق  

اهداف تحقیق

نتایج مورد انتظار تحقیق

فصل دوم: ادبیات موضوع

مقدمه  

تعریف شایستگی

شایستگی های مدیریتی  

شایستگی ها و مدل های شایستگی

انواع مدل های شایستگی  

رویکردهای تعیین شایستگی

شایسته سالاری در نظام اداری کشور

شایستگی های مدیران دولتی

سیاست های کلی نظام اداری و شایسته سالاری

پیشینه پژوهش مدل های شایستگی مدیران در کشور

پیشینه پژوهش مدل های شایستگی خارجی

چهارچوب تحقیق

فصلسومروشتحقیق

مقدمه

طرح تحقیق

نظریه پردازی زمینه بنیان

روش جمع آوری اطلاعات

قلمرو تحقیق

جامعه آماری

روش نمونه گیری

روش تجزیه تحلیل اطلاعات

 

تعدادصفحات: 109 صفحه