طراحی مدل بومی انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات بانکی (مورد مطالعه: بانک های تجاری ایران)

اهداف اوليه :

1-         مقایسه کمی و کیفی مدل های رایج در حوزه انتظارات مشتریان بانکی و ارائه يك الگوی جامع از انتظارات مشتریان بانک

2-         شناسایی و اندازه گیری انتظارات مشتریان ازکیفیت خدمات بانکی بانکهای تجاری ایران

3-         شناسایی نقاط ضعف و قوت بانک های تجاری ایران در برآورده کردن انتظارات مشتریان

اهداف ثانويه :

1-         هموار کردن راه تحقیق آتی در حوزه تدوین استراتژی های بازاریابی بانکی

2-         ايجاد نگرش مثبت درمديران و كاركنان بانک ها نسبت به مفاهیم مشتری گرایی و برآورده سازی انتظارات مشتریان

سوالات اساسی تحقیق

1.         مدل بومی انتظارات مشتریان از خدمات بانک دارای چه ابعادی است؟

2.         اولویتهای این ابعاد از نظر مشتریان به چه صورتی است؟

فرضیات و مدل تحقیق

فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی اول:

  1. بهبود ابعاد کیفیت خدمات بانکی با برآورده شدن انتظارات مشتریان رابطه مثبت دارد.

 

تعداد صفحات: 245 صفحه