طراحي و تبيين مدلي براي تبليغات درسطح ملي بر اساس مباني ديني و فرهنگي کشور

فهرست مطالب

 

فصل اول : مقدمه و طرح تحقيق

مقدمه    2

بيان مساله           2

ضرورت و اهميت تحقيق درباره مساله        3

مدل نظري تحقيق 4

سوالات تحقيق   7

نوآوري تحقيق   7

روش انجام تحقيق           8

تعريف واژه ها و اصطلاحات مهم در تحقيق 9

فصل دوم: مباني نظري تحقيق

مقدمه    12

ادوار تاريخي تبليغات بازرگاني     12

بخش اول: عوامل ساختاري          18

بخش دوم: عوامل رفتاري 30

بخش سوم : عوامل زمينه اي          63

بخش چهارم: ارزش هاي اسلامي      85

بخش پنجم: نوع رسانه و تبليغ       114

بخش ششم: نوع پيام و تبليغ          139

بخش هفتم: تبليغات موفق 150

نتيجه گيري فصل دوم      181

فصل سوم : روش شناسي تحقيق

مقدمه    183

مباني فلسفي پژوهش        184

روش و  نوع پژوهش        185

مقياس اتفاق نظر  186

تشكيل و تركيب پانل دلفي (كارگروه دلفي)            188

جامعه آماري و تعيين حجم           195

روش نمونه گيري            194

آزمون فرضيات تحقيق     196

مباحث و نتايج و پيشنهادات          197

نتيجه گيري فصل سوم      199

فصل چهارم : تجزيه و تحليل اطلاعات، تحليل منطقي يافته ها و طراحي مدل

مقدمه    201

شرح فن دلفي     202

خبرگان و معيارهاي انتخاب آنها در اين پژوهش       202

تجزيه و تحليل متغيرهاي جامعه شناختي به کمک آمار توصيفي          211

تجزيه و تحليل فرضيات پژوهش به کمک آمار استنباطي       214

بررسي وضعيت هريک از ابعاد پژوهش       218

آزمون فرضيه هاي مدل پژوهش (تناسب بيروني مدل پژوهش) 220

تحليل عاملي تأييدي مدلهاي اندازه گيري    221

ارزيابي روايي و پايايي سازه هاي موجود در مدل هاي اندازه گيري پژوهش         249

آزمون فرضيات پژوهش   250

ارزيابي و رتبه بندي سازه هاي اصلي پژوهش (تحليل مسير)    254

فصل پنجم :  نتيجه گيري

مقدمه    259

مروري بر فرضيات و نتايج تحقيق  261

مقايسه نتايج کلي اين پژوهش با نتايج تحقيقات قبلي 270

پيشنهادات          277

پيشنهادات پژوهشي         277

ساير پيشنهادات   279

الزامات اجراي مدل در سازمانها     281

نوآوري مدل و دلائل موفقيت آن   281

محدوديتهاي تحقيق         282

فهرست منابع و ماخذ        347

 

تعداد صفحات: 375 صفحه