طراحي و تبيين مدل مرجع تعامل‌پذيري در بخش سلامت

فهرست مطالب

 

1          فصل اول: کليات تحقيق        2

1.1       مقدمه                2

1.2       بيان مساله                       3

1.3       سؤالات تحقيق               8

1.4       ضرورت انجام تحقيق      8

1.5       اهداف تحقيق                 11

1.6       ساختار محتوايي رساله     15

2          فصل دوم: ادبيات نظري و پيشينه تحقيق        17

2.1       مقدمه                17

2.2       وضعیت موجود نظام تعامل پذيري در نظام سلامت کشور      19

2.3       الگوی مطلوب نظام تعامل‌پذيري در بخش سلامت    99

2.4       راهکارهاي پياده‌سازی مطلوب نظام تعامل‌پذيري در بخش سلامت      111

2.5       طراحي مدل مفهومي تعامل پذيري در نظام سلامت کشور      142

2.6       نتيجه گيري                    175

3          فصل سوم: روش شناسي تحقيق          184

3.1       مقدمه                184

3.2       تبیین مدل مفهومی تحقیق 185

3.3       روش شناسي تحقيق        185

3.4       نتايج حاصل از روش دلفي            192

3.5       جامعه و نمونه آماري       202

3.6       ابزار جمع‌آوري اطلاعات 204

3.7       روش‌هاي تجزيه و تحليل اطلاعات 210

3.8       جمع بندي مطالب فصل سوم         215

4          فصل چهارم: تحليل يافتهها   217

4.1       مقدمه                217

4.2       سازمان فصل                  217

4.3       پاسخ به سؤالات تحقيق    223

4.4       نتیجه گیری                    252

5          فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری        254

5.1       مقدمه                254

5.2       سازمان فصل                  254

5.3       خلاصه پژوهش              255

5.4       نتایج مربوط به سؤالات تحقیق       256

5.5       مقایسه نتایج حاصله با پیشینه پژوهش          265

5.6       پیشنهادات تحقیق 272

5.7       محدوديت‌‌های پژوهش    277

6          منابع و مآخذ                   279

 

تعداد صفحات: 176 صفحه