شناسایی پيشرانه‌هاي راهبردي چابکی در زنجيره تأمین سازمان

فهرست مطالب

1                      فصل اول: کلیات تحقیق. 2

1.1                   مقدمه. 2

1.2                   بيان مسئله. 4

1.3                   سئوالات تحقيق. 7

1.4                   سابقه و ضرورت تحقيق. 7

1.5                   اهميت موضوع. 8

1.6                   اهداف‌ و کاربردهای تحقيق. 9

1.7                   مراجع استفاده‌كننده از نتایج تحقیق. 9

1.8                   روش انجام تحقيق. 10

1.9                   شمای کلی تحقیق و مراحل انجام آن. 10

1.10                 شرح واژه‌ها و اصطلاحات اختصاصی تحقیق. 11

2                      فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق. 17

2.1                   مقدمه. 17

2.2                   زنجيرة تأمین و مديريت زنجيره تأمین. 18

2.3                   مديريت زنجيرة تأمین چابک... 24

2.4                   پیشینه مطالعات.. 60

3                      فصل سوم: روش شناسی تحقیق. 65

3.1                   مقدمه. 65

3.2                   روش تحقيق. 65

3.3                   جامعه آماری.. 68

3.4                   نمونه آماري و روش تعیین آن. 68

3.5                   ابزار جمع‌آوری اطلاعات.. 69

3.6                   محاسبه اعتبار و قابليت اعتماد پرسشنامه. 71

3.7                   آزمون‌های آماری مورد استفاده در تحقیق. 73

3.8                   متغیرهای اصلی و فرعی پرسشنامه. 74

4                      فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها 78

4.1                   مقدمه. 78

4.2                   آزمون تناسب معیارها 78

4.3                   تحليل توصيفی داده‌هاي جمعيت شناختي.. 79

4.4                   تحلیل توصیفی متغیرها 82

4.5                   پاسخ به سؤالات تحقیق. 89

5                      فصل پنجم: بحث و نتیحه ­گیری.. 108

5.1                   مقدمه. 108

5.2                   سازمان فصل. 108

5.3                   خلاصه پژوهش... 109

5.4                   نتایج مربوط به سؤالات تحقیق. 110

5.5                   پیشنهادات تحقیق. 111

5.6                   محدوديت‌‌های پژوهش... 113

6        منابع و مآخذ  114

 

 تعداد صفحات: 121 صفحه