شناسایی مولفه های اثرگذار بر چابکی سازمانی در دانشگاه ها

فهرست مطالب

 

1.            فصل اول: طرح تحقیق (کلیات) 2

1.1.          مقدمه                                                2

1.2.         اهداف طرح                                         2

1.3.          بیان مساله                                           3

1.4.         دلايل ضرورت، اهميت و توجيه اجراي طرح. 5

1.5.         جنبه جديد بودن و نوآوري طرح. 6

1.6.         فرضيه هاي پژوهش                      7

1.7.          مدل مفهومی تحقیق                      8

1.8.         مراحل اجراي طرح                      10

2.            بخش دوم: ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق. 13

2.1.          مقدمه                                                13

2.2.          تغییرات محیطي، عامل اصلی نیاز به چابکی.. 14

2.3.          تعاریف و پيدايش مفهوم چابکی.. 16

2.4.          قابلیتهای (نتايج يا رهآوردهاي) محوري چابکی در سازمان. 20

2.5.          مضامین کلیدی در مفهوم چابكي.. 22

2.6.          مديريت شايستگی‌‌هاي کلیدی   22

2.7.          سازمان مجازي                                  24

2.8.          قابليت تجديد ساختار                  24

2.9.          سازمان دانش‌محور                        25

2.10.        ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران به چابکی سازمانی.. 25

2.11.        تحليلي بر موضوعات چابكي سازماني.. 42

2.12.        نقش فناوری اطلاعات در بهبود چابكي سازمانی.. 47

2.13.        ابعاد محیط رقابتی چابک در آموزش عالی.. 48

2.14.        مدل سیستمی دستیابی به چابکی سازمانی در دانشگاه ها 51

2.15.        اهداف دانشگاه در حوزه چابکی سازمانی.. 55

3.            بخش سوم: روشهای انجام پژوهش... 60

3.1.          مقدمه                                                60

3.2.          طرح تحقیق                                         60

3.3.          جامعه آماری                                        61

3.4.          ابعاد مرتبط چابکی سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی.. 62

3.5.          حجم نمونه آماری                          63

3.6.          ابزار جمع آوری داده ها            64

3.7.          مراجعه به اسناد و مدارك        64

3.8.         پرسشنامه                                            64

3.9.          محاسبه اعتبار و قابليت اعتماد پرسشنامه. 65

3.10.        روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات.. 67

3.11.        تدوین نقشه راه دستیابی به چابکی سازمانی در دانشگاه 68

4.            فصل چهارم: یافته های تحقیق  72

4.1.          مقدمه                                                72

4.2.          تحليل و توصيف داده هاي جمعيت شناختي.. 72

5.            فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 98

5.1.          مقدمه                                                98

5.2.          نتایج حاصل از ارزیابی متغیرها 98

5.3.         تهیه طرح اولویت بندی ابعاد کلیدی نظام چابکی سازمانی در دانشگاه 99

5.4.          اولویت های تعیین شده برای بهبود در مدل چابکی سازمانی.. 108

5.5.          بررسی نتایج حاصل از تحقیقات پیشین.. 110

5.6.          پیشنهادات                                          111

منابع و ماخذ                                                      127

 

تعداد صفحات: 128 صفحه