شناسایی و تحلیل ریسک‌‌های سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی بزرگ مقیاس با رویکرد ترکیبی تصمیم‌گیری چند معیاره

فهرست مطالب

 

1          فصل اول: معرفي و کليات      15

1.1       مقدمه                15

1.2       بیان مسئله                       16

1.3       اهميت موضوع    17

1.4       سوالات تحقیق   18

1.5       مفروضات تحقیق 18

1.6       اهداف تحقیق     19

1.7       جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق 20

1.8       قلمرو تحقیق       20

1.9       تعاريف و اصطلاحات     21

1.10     علائم و اختصارات          22

1.11     ساختار کلي تحقیق         22

1.12     جمع بندي                      23

2          فصل دوم: پيشينه تحقيق و ادبیات نظری       25

2.1       مقدمه                25

2.2       ادبیات نظری و پیشینه پژوهش مدیریت ریسک         25

2.3       ادبیات نظری پیرامون روش های تصميم گيري چند معياره      51

2.4       جمع بندي                      75

3          فصل سوم: متدولوژي تحقيق77

3.1       مقدمه                77

3.2       مراحل انجام تحقيق         77

3.3       جمع بندي                      84

4          فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات           86

4.1       مقدمه                86

4.2       اجراي مدل                     86

4.3       جمع بندي                      123

5          فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري       125

5.1       مقدمه                125

5.2       مروري بر کار‌های انجام شده        125

5.3       نتايج تحقيق                   126

5.4       جهت گيري‌های آتي          127

5.5       محدوديت ها، ضعف‌ها و قوت ها         127

5.6       جمع بندي                      128

5.7       منابع و ماخذ       129

 

تعداد صفحات: 127  صفحه