شناسايی معیارهاي رتبه بندي، ارزيابی كارايی و تحلیل حساسیت رتبه بندي واحدهاي تصمیم گیرنده با استفاده از رويكرد DEA

فهرست مطالب

 

فصل اول  3

مقدمه 5

شرح و بیان مسأله                1

اهمیت و ضرورت تحقیق    2

اهداف تحقیق     . 7

سؤالات تحقیق    7

تعریف واژه های تحقیق      7

فصل دوم  3

مقدمه 33

ارزیابی عملکرد  31

کارایی مطلق و نسبی           53

روش های اندازه گیری کارایی              55

برخی اصول حاکم بر تحلیل پوششی داده ها       15

دو مشخصه اصلی روش تحلیل پوششی داده ها    15

مدل های پایه در تحلیل پوششی داده ها                14

رتبه بندی واحدها در تحلیل پوششی داده ها        41

مزایای روش تحلیل پوششی داده ها   22

معایب روش تحلیل پوششی داده ها    26

پیشینه رتبه بندی در تحلیل پوششی داده ها           27

پیشینه کاربرد DEA و روش های رتبه بندی در ارزیابی کارایی واحدها  63

فصل سوم 66

مقدمه 67

هدف و روش تحقیق           67

جامعه آماری     61

روش های گردآوری اطالعات               61

مراحل تحقیق     73

فصل چهارم              77

مقدمه 71

معرفی وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی ..........71...........

نحوه محاسبات اطلاعات تحقیق .................13

بخش دوم: رتبه بندی واحدهای کارا

بخش سوم: تحلیل حساسیت رتبه بندی

بخش چهارم: تحلیل حساسیت شاخص ها

فصل پنجم

مقدمه

مروری بر فصل های گذشته

پاسخ به سؤالات تحقیق

محدودیت های تحقیق

پیشنهادات تحقیق

منابع و مآخذ

 

تعداد صفحات: 122 صفحه