شناسایی عوامل مؤثر نظارت الکترونیک در شرکت کنترل ترافیک تهران

فهرست مطالب

 

1          فصل اول: کليات تحقيق        2

1.1       مقدمه                2

1.2       بيان مساله                       3

1.3       سؤالات تحقيق               6

1.4       ضرورت انجام تحقيق      6

1.5       اهداف تحقيق                 9

1.6       اهداف کاربردي تحقیق    10

1.7       ساختار محتوايي تحقیق    10

1.8       واژگان کلیدی                10

2          فصل دوم: ادبيات نظري و پيشينه تحقيق        13

2.1       مقدمه                13

2.2       سیستم‌های حمل‌و‌نقل هوشمند      15

2.3       عوامل فنی، تشکیلاتی و قانونی استقرار سیستم نظارت الکترونیک       29

2.4       پیشینه تحقیقات گذشته    47

3          فصل سوم: روش شناسي تحقيق          54

3.1       مقدمه                54

3.2       روش شناسی تحقیق        55   

4          فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته¬ها            69

4.1       مقدمه                69

4.2       روایی و پايايي پرسشنامه تحقيق     58

4.3       تحليل و توصيف داده‌های جمعيت شناختي 69

4.4       تحليل و توصيف متغير‌های مدل پژوهش     72

4.5       تحلیل عاملی اکتشافی      72

4.6       نتايج تحليل عاملي تاييدي 74

5          فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات82

5.1       مقدمه                82

5.2       سازمان فصل                  82

5.3       خلاصه پژوهش              83

5.4       نتایج مربوط به سؤالات تحقیق       83

5.5       مقایسه نتایج تحقیق با پیشنیه تحقیقات صورت گرفته 84

5.6       پیشنهادات تحقیق 87

5.7       پيشنهادهايي براي پژوهش‌‌های آينده          92

5.8       محدوديت‌‌های پژوهش    92

6          منابع و مآخذ                   94

7          پیوست: پرسشنامه 99

 

تعداد صفحات: 106 صفحه