شناخت راهکارهای فنی و اجتماعی یکپارچه برای اجرای انتخابات الکترونیکی

فهرست مطالب

 

1          فصل اول: کليات تحقيق        2

1.1       مقدمه    2

1.2       بیان مساله           2

1.3       سؤالات تحقيق   4

1.4       ضرورت انجام تحقيق      5

1.5       اهداف تحقيق     6

1.6       فرضیه‌های تحقیق 7

1.7       تعريف واژه ‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی           7

1.8       روش شناسی تحقیق        10

1.9       جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق         13

1.10     ساختار محتوايي تحقیق    14

2          فصل دوم: ادبيات نظري و پيشينه تحقيق        16

2.1       مقدمه    16

2.2       اهمیت انتخابات  17

2.3       تبیین و تحلیل مراحل انتخابات سنتی در ایران           20

2.4       انتخابات الکترونیکی       24   

2.5       پیشینه پژوهش های صورت گرفته  66

2.6       نتیجه گیری        69

3          فصل سوم: روش شناسی تحقيق          71

3.1       مقدمه    71

3.2       نوع و روش تحقيق          71

3.3       لایه‌های تحقيق   73

3.4       فرآيند تحقيق     75

3.5       نتایج حاصل از روش دلفی            76

 3.6      قلمرو تحقيق       78

3.7       جامعه و نمونه آماري       78

3.8       ابزار جمع آوري اطلاعات 80

3.9       روش‌های جمع آوری و تجزيه و تحليل اطلاعات     83

3.10     جمع بندی مطالب فصل سوم         92

4          منابع و مآخذ  94

 

تعداد صفحات: 101 صفحه