شناسايي معيارهاي تأثيرگذار استراتژيک در انتخاب تأمين کنندگان با رويکرد ترکيبي فرايند تحليل شبکه اي و DEMATEL

فهرست مطالب

 

چکيده              8

1          فصل اول: کلیات تحقیق        10

1.1       مقدمه    10

1.2       تعريف موضوع و بيان مسئله          10

1.3       سؤالات تحقيق   13

1.4       اهداف تحقيق     13

1.5       فرآيند استخراج و تبيين شاخص ها 14

1.6       جمع آوري اطلاعات مربوط به شاخص ها   14

1.7       قلمرو تحقيق       14

1.8       چارچوب فصول تحقيق   15

1.9       روش اجرايي تحقيق        16

1.10     تعريف واژه ها و اصطلاحات کليدي          17

2          فصل دوم: ادبيات نظري و پيشينه تحقيق        19

2.1       مقدمه    19

2.2       بررسي صنعت خودرو و ساخت قطعات در كشور     19

2.3       بررسي روند شاخص صنعت خودرو           19

2.4       خصوصي سازي در صنعت خودرو 20

2.5       اهميت انتخاب تأمين کننده           22

2.6       انتخاب تامين کننده در طول زنجيره عرضه   23

2.7       اهميت مديريت تامين کننده          24

2.8       منبع يابي منفرد در برابر منبع يابي چندگانه   24

2.9       مراحل ارزيابي و انتخاب تامين کنندگان     26

2.10     معيارهاي كليدي ارزيابي  31

2.11     مروري بر تحقيقات انجام شده       34

2.12     جمع بندی فصل دوم        52

3          فصل سوم: روش تحقيق         54

3.1       مقدمه    54

3.2       نوع و روش تحقيق          54

3.3       شيوه جمع آوري اطلاعات            54

3.4       روايي و پايايي پرسشنامه   56

3.5       جامعه آماري      57

3.6       نمونه آماري       57

3.7       روش تجزيه و تحليل اطلاعات      57

3.8       طراحي مدل        58

3.9       معرفي شرکت پارس خودرو         62

3.10     نتيجه گيري        65

4          فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها67

4.1       مقدمه    67

4.2       تحليل يافته ها با استفاده از مدل ANP         82

5          فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري         91

5.1       مقدمه    91

5.2       خلاصه تحقيق    91

5.3       بحث و نتيجه گيري         91

5.4       نتايج حاصل از آزمون ANP         98

5.5       پيشنهادات تحقيق در محيط مورد مطالعه      102

5.6       پيشنهادات مربوط به تحقيقات آتي 103

6          منابع و مأخذ       105

7          پيوست: پرسشنامه تحقيق  109

 

تعداد صفحات: 127 صفحه