رتبه بندي عوامل موثر بر ارتقاء فروش بيمه نامه مسئوليت مدني کارفرما صنعتي، خدماتي و بازرگاني در مقابل کارکنان

فهرست مطالب

 

فصل اول        کليات تحقيق  3

1-1 - بيان مسأله: 4

1-2- ضرورت انجام تحقيق و اهميت آن:    4

1-3- اهداف تحقيق:       5

1-4- فرضيه هاي تحقيق:  5

1-5- روش تحقيق:         6

1-9- متغيرهاي تحقيق:    7

10-1- تعاريف عملياتي:  8

فصل دوم        ادبيات تحقيق  11

بخش اول بيمه و مفاهيم آن           12

بخش دوم          بازاريابي 32

بخش سوم         ارتقاء فروش       47

بخش چهارم      پژوهش ها و مطالعات انجام شده مرتبط با اين پژوهش   77

بخش پنجم        چارچوب نظري  82

فصل سوم        روش تحقيق    85

3-1- روش تحقيق          86

3-2- جامعه آماري          86

3-3- روش نمونه گيري   87

3-4- تعيين حجم نمونه    87

3-5- روش گردآوري داده ها       88

3-6- اعتبار و روايي پرسشنامه       89

3-7- تکنيک ها و روش هاي آماري مورد استفاده          90

فصل چهارم     تحليل داده هاي پژوهش       93

4-1 آمار توصيفي:          94

4-2 آمار استنباطي:         99

فصل پنجم       نتيجه گيري و پيشنهادات        135

5-1 نتايج:         136

5-2 پيشنهادات:  139

5-3- پيشنهادات براي پژوهش هاي آتي:        140

منابع فارسي :      142

منابع انگليسي :    143

ضمائم و پيوست ها          144

 

تعداد صفحات: 147 صفحه