رتبه‌بندی تأمین کنندگان در زنجیره تأمین شرکت فراورده های لبنی کاله با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره (تکنیک بردا)

فهرست مطالب

 

1          فصل اول        10

1.1       مقدمه    10

1.2       بیان مسأله           11

1.3       اهمیت و ضرورت تحقیق  13

1.4       اهداف تحقیق     14

1.5       سؤالات تحقیق   15

1.6       قلمرو تحقیق       15

1.7       روش اجرايي تحقيق        17

1.8       تعاریف نظری واژه ها و اصطلاحات          18

2          فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق        21

2.1       بخش اول : مباني نظـري تحقيق     21

2.1.1    مقدمه‌    21

2.1.2    زنجيره تأمين       22

2.1.3    زنجیره تأمین و لجستیک  28

2.1.4    مدیریت زنجیره تأمین       29

2.1.5    تأمین کنندگان و انواع آنها            36

2.1.6    انتخاب تأمین کنندگان     36

2.2       بخش دوم : مباني تجربی تحقيق     50

2.2.1    مقدمه    50

2.2.2    سابقه تحقیقات مشابه       51

3          فصل سوم        69

3.1       مقدمه    69

3.2       نوع شناسی پژوهش         70

3.3       انتخاب خبره      71

3.4       مطالعه موردی: شرکت فراورده های لبنی کاله          72

3.5       معرفی مدل و مراحل تحقیق          80

3.6       شاخص های ارزیابی تأمینکنندگان 83

3.7       ابزار جمع آوری اطلاعات  84

3.8       روش جمع آوری داده ها   85

3.9       روش تجزیه و تحلیل داده ها         86

4          تجزیه و تحلیل یافته ها           88

4.1       مقدمه    88

4.2       تحلیل داده های پرسشنامه با استفاده از روش تاپسیس 89

4.3       رتبه‌بندی تامین کنندگان با استفاده از تکنیک بردا     108

5          فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری         112

5.1       مقدمه    112

5.2       مروري مختصر بر مسئله، اهداف و چگونگي اجراي تحقيق    112

5.3       نتیجه گیری        114

5.4       پیشنهادات کاربردی        115

5.5       بحث و مقایسه    115

5.6       پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده  116

6          فهرست منابع و ماخذ        117

 

تعداد صفحات: 138 صفحه