بررسی جایگشت های استراتژیک سازمان

فهرست مطالب

 

بخش اول: جهت‌گيري کلان سازمان5

مقدمه    5

فصل اول: جهت‌گيري‌های کلان سازمان     7

فصل دوم: الگوهای ساختاری و فناورانه سازمان        19

فصل سوم: جایگشت های استراتژیک سازمان          33

بخش دوم: شراکت استراتژیک سازمانها     64

فصل چهارم: مبانی و اصول شراکت استراتژیک        68

فصل پنجم: نظریات بنیادین پیرامون شراکت استراتژیک        93

فصل ششم: گام های تحقق شراکت استراتژیک         110

منابع و ماخذ       167

 

تعداد صفحات: 174 صفحه