ادبیات نظری توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان؛ موانع و راهکارها

فهرست مطالب

 

1          فصل اول: کليات تحقيق        11

1.1       مقدمه                11

1.2       تعریف موضوع و بيان مساله          13

1.3       اهمیت و ضرورت تحقیق  15

1.4       اهداف تحقيق     16

1.5       پرسش‌‌های تحقیق           16

1.6       طرح پژوهش                  17  

2          فصل دوم: مبانی نظري و پيشينه پژوهش        22

2.1       مقدمه                22

2.2       اقتصاد دانش بنیان            23

2.3       کسب وکار دانش‌بنیان      35

2.4       توسعه کسب و کارهای دانش بنیان در بسیج علمی     67

2.5       پیشینه مطالعات صورت گرفته        75

2.6       نتیجه گیری                    80

3          فصل سوم: روش اجرای تحقیق         85

3.1       مقدمه                85

3.2       روش تحقیق                   85

3.3       روش تحلیل یافته ها         88

4          فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافتهها  92

4.1       مقدمه                92

4.2       تحليل و توصيف داده‌هاي جمعيت شناختي 92

4.3       تحلیل توصیفی متغیرهای مدل        96

4.4       تحلیل استنباطی متغیرها    101

5          فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری         119

5.1       مقدمه                119

5.2       نتایج حاصل از آزمون سؤالات      120

5.3       طرح اولویت‌بندی چالش‌ها و راهکارها       120

5.4       پیشنهادات پژوهش          127

6          منابع و مآخذ                   137

 

تعداد صفحات: 112 صفحه