بررسی و تجزیه و تحلیل فرهنگ و جو سازمانی

فهرست مطالب

 

1-               رهبری ، برنامه ریزی و ارتباطات.. 6

آگاهی از استراتژی های بلند مدت.. 7

اعتماد به عملکرد مدیریت پژوهشگاه : 8

اعتماد سازمانی.. 10

تکرارپذیری ارتباطات.. 11

به روز بودن از نظر اطلاعات.. 12

وجود اهداف سازمانی.. 13

وجود اهداف قسمتی.. 15

برنامه ریزی مؤثر در پژوهشگاه 16

ارتباط و برنامه ریزی بین قسمت ها و تیم ها 17

مشارکت در مورد ضرورت و ضرب العجل پروژه ها 18

همکاری و مشارکت کارکنان در برنامه ریزی پژوهشگاه 20

نتیجه گیری بخش رهبری ، برنامه ریزی و ارتباطات.. 21

2-               فرهنگ پژوهشگاه 22

نوع نگرش به نیروی انسانی.. 23

اولویت دار بودن کیفیت... 24

اولویت دار بودن رضایت ذینفعان.. 25

محبوبیت مدیریت... 27

نتیجه گیری بخش فرهنگ سازمانی.. 28

3-               کار تیمی و همکاری.. 28

کار تیمی مشترک... 29

مناسب بودن تعریف تیم ها 30

وجود یک روح سازمانی مشترک... 31

انسجام گروه های مختلف : 31

نشر آگاهی از رخدادها 32

نتیجه گیری بخش کار تیمی و گروهی : 33

4-               شرایط کاری.. 33

علاقه شغلی.. 34

جدیت در فعالیت های پژوهشگاه 35

صمیمیت کاری.. 36

ایمنی شرایط فیزیکی کار 36

شغل ایمن.. 37

امکانات و تکنولوژی مورد نیاز فعالیت ها 38

منطقی بودن فشارهای کاری.. 38

نتیجه گیری شرایط کاری.. 40

5-               نقش و جایگاه کارکنان در سازمان.. 40

تفویض اختیار در حوزه کاری.. 41

افتخار به کار در سازمان.. 42

مشارکت در تدوین مأموریت سازمان.. 43

مشارکت در پیشرفت سازمان.. 44

ریسک در انجام فعالیت ها 45

نتیجه گیری نقش و جایگاه کارکنان در سازمان : 46

6-               تقدیر و تشویق.. 46

تقدیر و تشویق از کارهای خوب.. 47

احساس ارزش در سازمان.. 48

تشویق و تقدیر از ابتکار 49

حمایت مادی از فعالیت های خوب.. 50

توانایی تمیز فعالیت های خوب از بد. 50

تقدیر و تشویق در مقابل پاسخگویی.. 51

تقدیر و تشویق در مقابل خلاقیت... 52

نتیجه گیری تقدیر ها و تشویق ها در سازمان.. 52

7-               ارتباطات سازمانی.. 53

رفتار منصفانه مافوق.. 54

احترام مافوق به زیر دست... 55

صمیمیت مافوق نسبت به زیر دست در ارتباط با کار 55

صمیمیت مافوق نسبت به زیر دست در ارتباط با مسائل شخصی.. 56

راهنمایی مافوق نسبت به بهسازی فعالیت ها 56

مطلع نمودن مافوق نسبت به فعالیت خوب زیر دست... 57

ریسک پذیری مافوق.. 58

پشتیبانی مافوق از عقاید و تصمیم های زیر دست... 59

نحوه برخورد با خبرهای بد. 59

نظرخواهی از کارکنان زمان تصمیم گیری.. 60

نتیجه گیری بخش ارتباطات سازمانی.. 61

8-               آموزش... 61

آموزش بدو استخدام. 62

رفع نیازهای آموزشی.. 63

فرصت های یادگیری مهارت های مفید در پژوهشگاه 64

بکارگیری مؤثر ابزار و تکنولوژی در اختیار 65

اطلاعات کافی در اختیار برای انجام وظایف... 66

نتیجه گیری بخش آموزش... 67

9-               مزایا و پرداخت... 67

تناسب حقوق دریافتی و مسئولیت ها 68

رضایت کارکنان از سبد دریافتی.. 69

رضایت از برنامه های مراقبت بهداشتی.. 70

رضایت از برنامه های برخورداری از مزایای بازنشستگی.. 70

برنامه های بیمه عمر. 71

نتیجه گیری بخش مزایا و پرداختی.. 72

 

تعداد صفحات: 72 صفحه