بررسی تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی

فهرست مطالب

 

فصل اول: كليات تحقیق

1-1 مقدمه         5

2-1 تاریخچه مطالعاتی    5

3-1 بيان مسئله    8

4-1 چارچوب نظري تحقيق         9

5-1 فرضيه‌هاي تحقيق     10

6-1 اهميت و ضرورت تحقيق       11

7-1اهداف تحقیق           11

8-1 حدود مطالعاتی        12

9-1 تعریف واژه‌هاي کلیدی         12

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه         15

2-2- گزارشگری مالی     16

3-2 اهداف گزارشگری مالی        17

4-2 استانداردهای گزارشگری      18

5-2 اطلاعات مالي براي چه اشخاصي ارائه مي‌گردد؟           20

-2 چه ميزان از اطلاعات لازم است در استانداردها براي دستيابي به ويژگي هاي كيفي مطلوب افشاء شود؟   22

7-2 ضرورت وجودی چارچوب مفهومی گزارشگری مالی    25

8-2مکانیزم های مؤثر بر کاهش تقلب در گزارشات مالی       26

9-2 ویژگیهای کیفی گزارشگری مالی       27

10-2 عوامل مؤثر بر قابلیت اتکاء گزارشات مالی     30

11-2چه خصوصیاتی اطلاعات مالی را مفید می سازد؟          31

12-2 چه خصوصیاتی ارائه ی اطلاعات مالی را مفید می سازد؟          35

13-2 چه عواملی اعمال خصوصیات کیفی را دچار محدودیت می کند؟          37

14-2 خصوصیات کیفی مبانی نظری هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا          39

15-2خصوصیات کیفی اطلاعات مالی مربوط به کشور انگلستان         41

16-2 ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی         43

17-2 هزینه های گزارشگری        45

18-2 روش های بهبود گزارشگری مالی در حمایت از حقوق صاحبان سهام        47

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه         51

2-3 روش تحقیق 51

3-3  مدل مفهومی تحقیق 52

4-3 متغیرهای تحقیق       52

5-3 اعتبار تحقیق 53

6-3 روایی آزمون           53

7-3 جامعه آماری           53

8-3 نمونه آماری 54

9-3 روش و ابزار گرداوری داده ها واطلاعات          56

10-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها 58

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه‏         62

2-4 تجزیه وتحلیل مشاهدات با استفاده ازتکنیک های امارتوصیفی      62

3-4 آمار استنباطی           78

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

1-5 مقدمه         88

2-5خلاصه تحقیق          88

3-5  نتیجه گیری 89

4-5 پیشنهادات کاربردی 92

5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 92

6-5 محدودیتهای تحقیق  93

پیوست ها

منابع و ماخذ

 

تعدادصفحات: 140 صفحه