بررسی تأثیر عدالت سازمانی و توانمندسازی روانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی

فهرست مطالب

 

اهداف اصلي و اساسي:

 • تعيين تأثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در بيمة ايران استان تهران.
 • تعيين تأثیر توانمندسازی روانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در بيمة ايران استان تهران.

اهداف كاربردي:

 • تعيين تأثیر عدالت سازمانی و بر رفتار شهروندی سازمانی در بيمة ايران استان تهران.
 • تعيين تأثیر توانمندسازی روانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بيمة ايران استان تهران.
 • تعيين تأثیر رفتار شهروندی سازمانی و بر عملکرد کارکنان بيمة ايران استان تهران.
 • تعيين تأثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان بيمة ايران استان تهران.
 • تعيين تأثیر توانمندسازی روانی بر عملکرد کارکنان بيمة ايران استان تهران.

فرضية اصلي:

 • عدالت سازمانی با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد کارکنان تأثير دارد.
 • توانمندسازی روانی با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد کارکنان تأثير دارد.

فرضيه‌هاي فرعي:

 • عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بيمة ايران استان تهران تأثير دارد.
 • توانمندسازی روانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بيمة ايران استان تهران تأثير دارد.
 • رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد کارکنان بيمة ايران استان تهران تأثير دارد.
 • عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان بيمة ايران استان تهران تأثير دارد.
 • توانمندسازی روانی بر عملکرد کارکنان بيمة ايران استان تهران تأثير دارد.

 

تعداد صفحات: 125 صفحه