بررسی تاثیر سرمایه معنوی بر عملکرد شرکت بیمه (مورد مطالعه: شرکت بیمه پارسیان)

فهرست مطالب

 

فصل اول:کلیات         2

1-1-مقدمه         3

1-3-تعریف موضوع پژوهش        5

1-4-بیان مسأله   6

1-5-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش         7

1-6-اهداف پژوهش        8

1-7-سئوالات پژوهش     8

1-8-فرضيه‏ هاي پژوهش   9

1-9-روش پژوهش          10

1-10-قلمرو پژوهش        10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق      14

2-1-مقدمه         15

2-2-تاریخچه    15

2-3- گفتارهای مرتبط با پژوهش   19

2-4- پژوهش انجام شده در گذشته            53

2-5-نقد و نتیجه گیری از واکاوی ادبیات پژوهش    59

2-6-مبانی نظری پژوهش 59

2-7-چارچوب نظری پژوهش       80

فصل سوم: روشناسی   82

3-1-مقدمه         83

3-2-روش پژوهش          83

3-3-روش نمونه گیری    85

3-4-جامعه آماری           86

3-5-حجم نمونه 86

3-6-ابزار گرد آوری داده ها و اندازه گیری متغیرها  88

3-7-اعتبار ابزار اندازه گیری         89

3-9 داده ها (روش آماری)           91

3-10-واحد تجزیه و تحلیل پژوهش           91

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها              92                                                    

4-1-مقدمه         94

4-2-توصیف داده ها و اطلاعات   94

4-3-نرخ برگشت پرسشنامه          98

4-4-توصیف شاخص های معرف متغیرهای پژوهش 98

4-5-تحلیل داده ها (آزمون فرضیه ها)         99

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری         111

5-1-مقدمه         112

5-2-خلاصه ای از آزمون فرضیه ها به صورت جدول            112

5-3-بحث در نتایج توصیفی داده ها           123

5-4-بحث در نتایج تحلیلی داده ها 114

5-5-بحث و نتیجه گیری  120

5-6-کاربردهای پژوهش  121

5-7-پیشنهادات بر اساس یافته ها   121

5-8-پیشنهادات برای تحقیقات آینده         123

5-9-محدودیت های پژوهش        123

منابع و مآخذ       123

 

تعداد صفحات: 148 صفحه