بررسی سیستم چابکی در سازمان‌های تولیدی

فهرست مطالب

 

1             فصل اول: کلیات تحقیق          2

1.1         مقدمه       2

1.2         بيان مسئله               2

1.3         سابقه و ضرورت تحقيق         3

1.4         اهداف‌ و کاربردهای تحقيق     5

1.5         فرضيات تحقيق       5

1.6         مراجع استفاده‌كننده از نتيجه پايان‌نامه     6

1.7         جنبه جديد بودن و نوآوري طرح            7

1.8         شمای کلی تحقیق و مراحل انجام آن       8

1.9         شرح واژه‌ها و اصطلاحات اختصاصی تحقیق       9

2             فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق               12

2.1         مقدمه       12

2.2         تغییرات محیطي، عامل اصلی نیاز به چابکی        13

2.3         تعاریف و پيدايش مفهوم چابکی              15

2.4         قابلیتهای (نتايج يا رهآوردهاي) محوري چابکی در سازمان  18

2.5         مضامین کلیدی در مفهوم چابكي             19

2.6         ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران به چابکی سازمانی          22

2.7         تحليلي بر موضوعات چابكي سازماني   37

2.8         ابعاد محیط رقابتی چابک در شرکت های تولیدی      40

2.9         بررسی پیشینه تحقیقات صورت گرفته   42

3             فصل سوم: روش شناسی تحقیق             46

3.1         مقدمه       46

3.2         روش تحقيق            46

3.3         فرضيات تحقيق       47

3.4         جامعه آماری           48

3.5         نمونه آماري و روش تعیین آن               48

3.6         ابزار جمع آوری اطلاعات      49

3.7         محاسبه اعتبار و قابليت اعتماد پرسشنامه               50

3.8         آزمون‌های آماری مورد استفاده در تحقیق              52

3.9         مطالعه موردی: شرکت ردا پردیس ایرانیان           55

4             فصل چهارم: یافته های تحقیق                57

4.1         مقدمه       57

4.2         تحليل و توصيف داده هاي جمعيت شناختي           57

4.3         تحلیل استنباطی متغیرها         63

4.4         تهیه طرح اولویت بندی ابعاد کلیدی نظام چابکی سازمانی    66

5             فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری             71

5.1         مقدمه       71

5.2         نتایج حاصل از آزمون فرضیات             71

5.3         بررسی نتایج حاصل از تحقیقات پیشین  72

5.4         پیشنهادات                72

6             منابع و مآخذ            75

6.1         منابع فارسی            75

6.2         منابع انگلیسی          75

 

تعداد صفحات: 92 صفحه