بررسی تاًثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی چابکی سازمانی کارکنان دانشگاه

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه       2

1-2 بیان مسأله تحقیق    3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق     4

1-4 اهداف تحقیق        5

1-5سؤالات تحقیق       6

1-6 فرضيه ‏هاي تحقیق   6

1-7 قلمرو تحقیق          6

1-8 تعريف واژگان و اصطلاحات           7

1-9  متغیرهای تحقیق    8

1-10 مدل تحقیق          9

فصل دوم: سوابق و پیشینه تحقیق

2-1 مفهوم سرمايه فكري            11

2-2-مفهوم چابكي سازمانی        50

2-3- پیشینه تحقیق        66

فصل سوم: روش اجراي تحقیق

3-1 مقدمه       74

3-2 روش تحقیق          74

3-3 جامعه آماری تحقیق            76

3-4 نمونه‌گیری 77

3-5 روش و ابزار جمع آوری داده ها        79

3-6 روایی و پایایی پرسشنامه      81

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه       86

4-2 ویژگی های جمعیت شناسی جامعه آماری پژوهش          86

4-3 تحلیل استنباطی یافته‌های تحقیق        88

4-4 اعتبارسنجی مدل ساختاری   99

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه       105

5-2 خلاصه پژوهش      105

5-3 یافته های جمعیت شناختی   106

5-4 بحث و بررسی       107

5-5 تبیین یافته ها          107

5-6  محدودیت ها و پيشنهادهای پژوهش برای تحقیقات آتی  111

5-7  خلاصه فصل        112

5-8  پیشنهادهای کاربردی         112

5-9  پیشنهادهای پژوهشی          113

منابع و مأخذ

منابع فارسی      115

منابع غیرفارسی 118

پیوست ها 122

 

تعداد صفحات: 137 صفحه