بررسی تأثیر اجرای ماده 181 قانون مالیات های مستقیم در جلوگیری از فرار مالیاتی در ایران

فهرست مطالب

 

پرسشهاي پژوهش:

عمده ترین سوالاتی که در این پژوهش مد نظر قرار می گیرد عبارتند از

  1. الف : عوامل موثر بر کارایی نظام مالیاتی بطور کلی کدامند؟
  2. ب : میزان جرایم مالیاتی در فرار مالیاتی تا چه میزان کارایی دارد ؟
  3. ج : عوامل موثر بر کارایی نظام مالیاتی را به طور کلی چگونه باید اولویت بندي کرد ؟

فرضیه اصلی تحقیق :

  1. بین میزان جرایم مالیاتی و کارایی نظام مالیاتی رابطه معناداري وجود دارد .
  2. فرضیه فرعی 1 : بین میزان جرایم مالیاتی و فرار مالیاتی رابطه معناداري وجود دارد .
  3. فرضیه فرعی 2 : بین میزان جرایم مالیاتی و عدم تمکین مالیاتی رابطه معناداري وجود دارد .

متغیرهاي پژوهش:

متغیر مستقل : در این پژوهش متغیر مستقل همان عوا مل موثر بر کارایی نظام

مالیاتی از قبیل عواملی چون آموزش، تجربه، تخصص، انگیزه کارکنان و... میباشد.

متغیر وابسته : در این پژوهش کارایی نظام مالیاتی به عنوان متغیر وابسته مطرح میباشد.

 

تعداد صفحات: 97 صفحه