بررسی اثرات به کارگیری نظام مهندسي مجدد مبتنی بر فناوری اطلاعات بر فرایند های آموزشی

فهرست مطالب

 

1.         فصل اول: کلیات تحقیق        1

1.1.      مقدمه    1

1.2.      تعريف موضوع و بیان مسئله          1

1.3.      اهميت و ضرورت تحقيق  2

1.4.      اهداف تحقیق     4

1.5.      سؤالات تحقیق   5

1.6.      فرضیات تحقیق   5

1.7.      تعریف عملیاتی متغیرها    6

1.8.      چارچوب فصول تحقیق   6

2.         فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق       9

2.1.      مهندسي مجدد فرایندها    9

2.2.      مدل ها، الگوها، روش شناسي و ابزارهاي مطرح مديريت فرایندها       22

2.3.      فن‌آوري اطلاعات و مهندسي مجدد فرایندها            32

2.4.      دانشگاه و مهندسي مجدد فرایندها  58

3.         فصل سوم: روش تحقیق         72

3.1.      مقدمه    72

3.2.      طرح تحقیق        72

3.3.      مدل مفهومی تحقیق         73

3.4.      جامعه آماری      74

3.5.      حجم نمونه آماری           75

3.6.      ابزار جمع آوری داده ها    75

3.7.      محاسبه اعتبار و قابليت اعتماد پرسشنامه       76

3.8.      اعتبار (روایی)     77

3.9.      پايايي (قابليت اطمینان)     77

3.10.    روش اجرای تحقیق         78

4.         فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها80

4.1.      مقدمه    80

4.2.      توصيف داده ها   80

4.3.      تحلیل های استنباطی        84

5.         فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری         93

5.1.      مقدمه    93

5.2.      خلاصه تحقیق    93

5.3.      بحث و نتیجه گیری         94

5.4.      پیشنهادهای کاربردی       96

5.5.      پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی    97

5.6.      محدودیتهای تحقیق         98

5.7.      منابع و مأخذ       99

پیوست 1           103

نمونه پرسشنامه    103

 

تعداد صفحات: 110 صفحه