بررسي عوامل تعيين كننده ضريب قيمت به سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب

 

فصل اول : كليات تحقيق

1-1 مقدمه 2

2-1 بيان مساله و تبيين موضوع 3

3-1 اهميت و ضرورت تحقيق 5

4-1 هدف و علت انتخاب موضوع 6

5-1 فرضيات تحقيق 7

6-1 قلمرو تحقيق 8

7-1 تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق 9

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق

1-2 مقدمه 12

بخش اول: ارزشيابي بنيادين سهام 13

بخش دوم: عوامل تعيين كننده ضريب قيمت به سود هر سهم

بخش سوم: سير تحولات تحقيق 40

فصل سوم: روش تحقيق

1-3 مقدمه 56

بخش اول : آماده سازي درونداد فرايند آماري 57

بخش دوم: روش هاي تجزيه و تحليل آماري و آزمون فرضيات 72

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيات

بخش اول : آمار توصيفي متغيرها 84

86 p/e بخش دوم : الگوي رگرسيون خطي ضريب

96 p/e بخش سوم : الگوي رگرسيون لگاريتمي ضريب

بخش چهارم : بررسي توان پيش بيني مدلها 103

فصل پنجم :خلاصه، نتيجه گيري و پيشنهادها

منابع 117

ضميمه

 

تعدادصفحات: 133 صفحه