بررسي رابطه نسبت‌های مالی شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با چرخه‌های اقتصادی کشور

فهرست مطالب

 

1.         کلیات تحقیق  11

1.1.      بیان مساله                       11

1.2.      اهمیت و ضرورت انجام پژوهش    14

1.3.      اهداف تحقیق     17

1.4.      سوالات تحقیق   18

1.5.      فرضیات پژوهش 19

1.6.      متغيرهاي پژوهش 20

1.7.      روش پژوهش     24

1.8.      قلمرو تحقیق       28

1.9.      ساختار تحقیق    28

2.         ادبیات نظری و پیشینه تحقیق31

2.1.      مقدمه                31

2.2.      نسبت‌های مالی   32

2.3.      چرخه‌های اقتصادی         40

2.4.      پیشینه تحقیقات صورت گرفته       76

3.         روش شناسی پژوهش84

3.1.      مقدمه                84

3.2.      طرح پژوهش      84

3.3.      فرضیات پژوهش 85

3.4.      متغيرهاي پژوهش 85

3.5.      مدل مفهومی تحقیق         90

3.6.      روش پژوهش     91

3.7.      شیوه گردآوری داده ها    97

3.8.      روش تحلیل داده ها         100

3.9.      معرفی آزمون‌های مورد استفاده     101

3.10.    قلمرو تحقیق       106

4.         تجزیه و تحلیل یافتهها           108

4.1.      مقدمه                108

4.2.      آمار توصیفی      108

4.3.      آزمون فرضیات  110

5.         بحث و نتیجهگیری    129

5.1.      خلاصه نتایج تحقیق        129

5.2.      بررسی نتایج مربوط به آزمون فرضیات تحقیق          130

5.3.      پیشنهادات تحقیق 134

5.4.      محدوديت هاي پژوهش   136

منابع و مآخذ                               138

 

 

تعداد صفحات: 137 صفحه