بررسي شيوه هاي تأمين مالي

فهرست مطالب

آيا شيوه هاي فعلي تأمين مالي مورد استفاده از ابعاد متفاوت بازار هدف، ابزارهاي تأمين مالي، فرايندهاي تأمين مالي و غيره به اندازه كافي متنوع و مطابق با استانداردهاي روز مي باشد و نیازهاي متقاضيان  را بنحو مناسب پوشش مي دهد؟

  • استفاده جدي تر و بيشتر از شيوه ها و ابزارهاي رايج و نوين تأمين مالي
  • طراحي و پياده سازي واحدهاي مجزا و تخصصي
  • مطالعه و بررسي فرصت هاي جاري تأمين مالي سنديكايي
  • مطالعه و بررسي فرصت ها و ظرفيت هاي موجود در نهادهاي مالي بين المللي
  • توجه بيشتر و جدي تري نسبت به سازمان هاي كوچك و متوسط
  • اقدام به تعيين رتبه اعتباري
  • حمايت از صنايع توريستي و گردشگري
  • حمايت از صنايع نوين و سبز
  • تسهيل و تسريع در پرداخت تسهيلات به شركتهاي داراي سابقه فعاليت قبلي

 

 

تعداد اسلایدها: 25 اسلاید