بررسي حقوقي فرار مالياتي در نظام مالياتي ايران و آلمان

فهرست مطالب

 

مقدمه                             1

فصل اول: كليات                5

مبحث اول: مفاهيم و اصطلاحات                   5

گفتار اول: مفهوم ماليات                       5

گفتار دوم: تمكين، فرار و اجتناب از پرداخت ماليات              6

گفتار سوم: ساير مفاهيم                       8

مبحث دوم: تاريخچه فرار مالياتي                   10

گفتار اول: فرار مالياتي در ايران باستان                   10

گفتار دوم: فرار مالياتي در عصر اسلامي                  11

گفتار سوم: فرار مالياتي در دوره جديد                   14

فصل دوم: عوامل موثر بر فرار مالياتي           18

مبحث اول: عوامل اقتصادي، اجتماعي، حقوقي فرار مالياتي           19

گفتار اول: عوامل اقتصادي فرار مالياتي                   19

گفتار دوم: عوامل فردي                      20

گفتار سوم: عوامل حقوقي از منظر حقوق عمومي                20

گفتار چهارم: ديگر عوامل حقوقي فرار مالياتي                 23

مبحث دوم: تمهيدات قانوني جهت اجتناب از فرار مالياتي             29

گفتار اول:تمهيدات قانوني مبتني برمؤدي                 29

گفتار دوم: تمهيدات قانوني مبتني بر سازمان امور مالياتي            38

فصل سوم: بررسي جرم فرار مالياتي در ايران          52

مبحث اول: ركن قانوني جرم فرار مالياتي                  53

مبحث دوم: ركن مادي جرم فرار مالياتي                 55

گفتار اول: رفتار فيزيكي                       56

گفتار دوم: شرايط و اوضاع و احوال جرم فرار مالياتي              67

گفتار سوم: نتيجه مجرمانه                     68

گفتار چهارم: شروع به جرم                     70

مبحث سوم:ركن رواني                      72

گفتار اول: اراده ي ارتكاب فعل                    72

گفتار دوم: قصد مجرمانه                      72

مبحث چهارم: مجازات جرم فرار مالياتي و مراجع ذيصلاح            75

گفتار اول: مجازات جرم فرار مالياتي                   75

گفتار دوم: مجازات هاي فرعي                     78

گفتار سوم: احكام راجع به اقامه دعواي كيفري                80

گفتار چهارم: اتخاذ اقدامات احتياطي                  84

فصل چهارم: بررسي تطبيقي حقوق مالياتي آلمان       86

مبحث اول: ماليات در آلمان                     88

گفتار اول: آشنايي با ماليات در آلمان                  88

گفتار دوم: اهميت ماليات در آلمان                    93

گفتار سوم: قانون مالياتي آلمان                     96

گفتار چهارم: دايره شمول ماليات در آلمان                 103

مبحث دوم: فرار مالياتي در آلمان                    108

گفتار اول: جايگاه فرار مالياتي در قانون مالياتهاي آلمان             109

مبحث سوم: مراجع رسيدگي به جرم فرار مالياتي               113

گفتار اول: سازمانها و دادگاه هاي اداري و مالي در آلمان            114

گفتار دوم: طراحي و نگارش قانون مالياتي در آلمان               122

نتيجه گيري                          129

منابع                            13

 

تعداد صفحات: 98 صفحه