بررسي ارتباط افزايش انگيزش کارکنان و رضايت ارباب رجوع در شعب سازمان تامين اجتماعي

فهرست مطالب

 

از آنجا كه تقويت انگيزه مي تواند منجر به بهبود موفقيت بيشتر هر سازماني گرددو از طرف ديگر با توجه به تاكيد فراواني كه بر رضايت ارباب رجوع از خدمات سازمان مي گردد و با توجه به اين مهم كه كاركنان با انگيزش بيشتر خدمات بهتري ارائه داده و سبب كسب رضايت بيشتر ارباب رجوع  مي گرددند،در اين تحقيق سعي بر آن شده است تا به بررسي عوامل موثر بر انگيزش كاركنان و تاثير آن بر رضايت ارباب رجوع پرداخته شود.

فرضيات مسأله

1-3-1 فرضيات اصلی

1- افزايش انگيزش كاركنان سبب افزايش رضايت ارباب رجوع مي گردد.

2- عوامل بهداشتي، عواملي تاثير گذار بر روي رضايت كاركنان مي باشد.

3- عوامل انگيزشي، عواملي تاثير گذار بر روي رضايت كاركنان مي باشد

1-3-2 فرضيات فرعی

1-1-3-2 فرضيات فرعي مربوط به هدف اصلي 1 :

1- در اداره تامين اجتماعي بعد تجهيزات و شرايط فيزيكي، از وضعيت خوبي برخوردار مي باشد.

2 – در اداره تامين اجتماعي بعد امكانات رفاهي، از وضعيت خوبي برخوردار مي باشد.

3-  در اداره تامين اجتماعي بعد حقوق و دستمزد، از وضعيت خوبي برخوردار مي باشد

4 - در اداره تامين اجتماعي بعد امنيت شغلي، از وضعيت خوبي برخوردار مي باشد.

5- در اداره تامين اجتماعي بعد ارتباطات، از وضعيت خوبي برخوردار مي باشد .

6- بین بعد بهداشتي و مولفه هاي آن رابطه معناداری وجود دارد.

2-1-3-2 فرضيات فرعي مربوط به هدف اصلي 2 :

1- در ا داره تامين اجتماعي بعد ارتقاي شغلي، از وضعيت خوبي برخوردار مي باشد.

2 – در اداره تامين اجتماعي بعد سبك رهبري، از وضعيت خوبي برخوردار مي باشد.

3-  در اداره تامين اجتماعي بعد مشاركت، از وضعيت خوبي برخوردار مي باشد.

4 - در اداره تامين اجتماعي بعد خلاقيت، از وضعيت خوبي برخوردار مي باشد.

5- در اداره تامين اجتماعي بعد خودكنترلي، از وضعيت خوبي برخوردار مي باشد.

6- بین بعد انگيزشي و مولفه هاي آن رابطه معناداری وجود دارد.

 

تعداد صفحات: 193 صفحه