اولویت بندی تأمین کنندگان و شناسایی عوامل مؤثر در زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک ANP

فهرست مطالب

 

1-        فصل اول :کلیات تحقیق        1

1-1- مقدمه       1

1-2- بیان مسأله  2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق     3

1-4- اهداف تحقیق        4

1-5- سؤالات تحقیق      5

1-6- قلمرو تحقیق          5

1-7- تعاریف نظری واژه ها و اصطلاحات  5

1-8- تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات           7

2- فصل دوم :ادبیات موضوعی تحقیق          10

2-1- بخش اول : مباني نظـري تحقيق         10

2-2- بخش دوم : مطالعه موردی تحقيق      35

2-3- بخش سوم : مباني تجربی تحقيق       40

3- فصل سوم: روش تحقیق    55

3-1- مقدمه       55

3-2- نوع شناسی پژوهش 56

3-3- انتخاب خبره          57

3-4- معرفی مدل و مراحل تحقیق 57

3-5- شاخص های ارزیابی تأمین کنندگان    60

3-6- ابزار جمع آوری اطلاعات   61

3-7- روش جمع آوری داده ها    62

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها 63

4- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها       66

4-1- مقدمه       66

4-2- مشخصات خبره ها  66

4-3- تجزیه و تحلیل داده‌ها با ANP          70

5- فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات       105

5-1- مقدمه       105

5-2- مرور مختصر بر مسئله و روش اجرای تحقیق    105

5-3- نتیجه گیری           107

5-4- پیشنهادات کاربردی 109

5-5- بحث و مقایسه        110

5-4- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده      111

منابع                  112

 

تعداد صفحات: 114 صفحه