پروژه طراحی وضع مطلوب معماری سازمانی در شرکت های مهندسی مشاور

فهرست مطالب

 

1.............. مقدمه. 6

1.1.......... هدف گزارش.... 6

1.2.......... دامنه كاربرد. 6

1.3.......... محدوديت ها 6

1.4.......... منابع و مراجع مورد استفاده در گزارش.... 6

1.5.......... فعاليت هاي انجام شده در اين مرحله. 7

2.............. تدوين فرايندهاي سازمان.. 9

2.1.......... نقشه کلان (گروه هاي) فرآيندهاي طراحی شده 9

2.2.......... نمودارهاي فعاليت ACTIVITY DIAGRAM.... 12

3.............. معماري داده و اطلاعات وضعيت مطلوب... 90

3.1.......... مدیریت داده در سیستم مدیریت کیفیت... 97

3.2.......... مدیریت داده در سیستم مدیریت بازار 98

3.3.......... مدیریت داده در سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه 99

3.4.......... مدیریت داده در سیستم اجرای پروژه 100

3.5.......... مدیریت داده در سیستم مدیریت مالی.. 101

3.6.......... مدیریت داده در سیستم مدیریت منابع انسانی.. 102

3.7.......... مدیریت داده در سیستم مدیریت دانش.... 103

4.............. بررسي وضعيت سيستم ها و فناوری در وضع مطلوب... 104

4.1.......... انتقال و دسترسي به خدمات سيستم‌ها 106

4.2.......... بستر و زيرساخت هاي ارائه خدمات سيستم ها 107

4.3.......... چارچوب مولفه. 108

4.4     واسط ها و يکپارچه سازي خدمات سيستم ها 109

 

 

تعداد صفحات: 103 صفحه