پروژه شناخت و تحلیل فرایندهای مدیریت تولید شرکت ملی نفت ایران

در این گزارش موارد زیر ارائه گردیده است:

1- شناسايي كليه فعاليت هاي مرتبط با توليد با تاكيد بر توليد صيانتي، مديريت بحران، ساختارهاي موازي، پشتيباني به هنگام توليد

 2. بررسي و تحليل فرايندهاي موجود توليد با تاكيد بر تعيين گلوگاه ها

 3. تنظيم وضعيت مطلوب فرايندها

 

تعداد اسلایدها: 66 اسلاید