پروژه انجام مطالعات تطبيقي عملکرد بانک های توسعه ای

فهرست مطالب

 

فصل اول – مطالعه تطبيقي   1

مقدمه       2

بخش اول: اگزيم بانک کره جنوبي         6

1- مقدمه  6

2- چشم انداز            6

3- رسالت يا مأموريت            7

4- ارزش هاي بنيادي 7

5- اهداف 7

6- استراتژي ها          7

7- ساختار سازماني 9

8- گستره جغرافيايي فعاليت    9

9- حوزه هاي فعاليت و خدمات مورد ارائه            10

10- صورتهاي مالي               17

بخش دوم:                22

اگزيم بانک مالزي   22

1- مقدمه  23

2- چشم انداز            23

3- رسالت يا مأموريت            23

4- اهداف 23

5- ساختار سازماني 24

6- حوزه هاي فعاليت و خدمات مورد ارائه            26

7- گستره فعاليت     31

8- صورتهاي مالي  32

منابع و مآخذ            35

 

تعداد صفحات: 42 صفحه