پروژه طراحی و استقرار برنامه ریزی عملیاتی در سازمان های خدماتی

الگوی تعاملی نقاط تصمیم ­ساز و فرایندهای اجرایی در نظام برنامه ­ریزی عملیاتی سازمان امور مالیاتی به نحوی ترسیم گردیده که گویای ارتباط میان نقاط تصمیم ساز فرضی و هر یک از فرایندهای اصلی سازمان است.  از سوی دیگر ارتباط میان نقاط تصمیم ساز و اهداف پیش بینی شده ترسیم شده است. الگوی تعاملی حاصل از این دو نمودار گویای ارتباط و تعامل پیچیده میان فرایندهای داخلی، نقاط تصمیم ساز و اهداف پیش بینی شده خواهد بود.

 

تعداد صفحات: 25 صفحه