ادبیات نظری معماری سازمانی در چارچوب عملياتي مايکروسافت (Microsoft Operation Framework)

ارچوب عملياتي مايکروسافت، دربرگيرنده راهبردها، اصول و الگوهاي برتري است که راهنمايي جامع را به منظور دستيابي به راهکارهاي قابل اطمينان در حوزه خدمات IT  فراهم مي آورد. MOF رهنمود هايي را براي تعيين و پاسخ به نيازهاي سازمان شما فراهم مي کند، اين رهنمود ها پرسش محور (Question-Based) بوده و در نهايت منجر به فعاليت هايي مي شود که کارايي و اثربخشي سازمان شما را در حوزه IT افزايش مي دهد.

MOF دربرگيرنده کليه فعاليت ها و فرآيند هايي است که مربوط به مديريت خدمات IT در يک سازمان مي شود و اين فرآيند ها را در حوزه هاي ايده اوليه، توسعه، عمليات اجرايي، عمليات نگهداري و در نهايت مرحله کناره گيري و بازنشستگي (Retirement) تحت پوشش قرار مي دهد.MOF هر يک از اين فعاليت ها و فرآيند ها را در قالب توابع مديرت خدمات (Service Management Functions - SMF) سازماندهي مي کند. SMF ها در گروه ها و فازهايي طبقه بندي شده و منعکس کننده چرخه عمر خدمات IT در سازمان مي باشند. هر SMF يک فاز از چرخه عمر پشتيباني مي کند و در برگيرنده مجموعه ايي منحصر به فرد از اهداف و خروجي هاي آن فاز مي باشد.

 

تعداد صفحات: 22 صفحه