پروژه تدوین چشم انداز توسعه صنعت بیمه کشور در بازار پول و سرمایه

فهرست مطالب

•بخش اول: جایگاه بازار سرمایه در پرتفوی دارایی های شرکت های بیمه ای

پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های مطرح بیمه ای اروپا

پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های مطرح بیمه ای ژاپن

پرتفوی دارایی های شرکت های بیمه در ایران

مقایسه پرتفوی سرمایه گذاری کشورهای مختلف 

ارزیابی شاخص ها و روش های سرمایه گذاری در صنعت بیمه 

•بخش دوم: اوراق بهادار سازی خدمات بيمه اي

اوراق بهادارسازی خدمات بيمه اي

الگوی اوراق بهادارسازی بيمه های اموال

الگوی اوراق بهادارسازی بیمه های عمر و پس انداز

ابعاد نوین بیمه گری در بازار پول و سرمایه

ابعاد نوین بیمه گری اتکایی در بازار پول و سرمایه

•بخش سوم: نقش آفرینی بازار پول و سرمايه در صنعت بيمه

نقش آفرینی بازار پول و سرمايه در صنعت بيمه Bancassurance

نقش آفرینی بازار پول و سرمايه در صنعت بيمه

تعداد اسلایدها: 20 اسلاید