پروژه تدوين برنامه استراتژیک بانك توسعه صادرات ايران

فهرست مطالب

 

فصل اول : كليات تحقيق... 1

فصل دوم: مأموريت، چشم‌انداز، اهداف بلند مدت و ارزشهاي محوري.... 10

فصل سوم: عوامل استراتژيك محيط خارجي و ماتريس ارزيابي عوامل خارجي (EFE).... 18

فصل چهارم: عوامل استراتژيك محيط داخلي و ماتريس ارزيابي عوامل داخلي (EFE). 40

فصل پنجم: ماتريس نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهديدات..... 77

فصل ششم: ماتريس داخلي و خارجي (IE). 90

فصل هفتم: طراحي ماتريس برنامه‌ريزي استراتژيك كمي (QSPM). 96

 

تعداد صفحات: 110 صفحه