پروژه طراحی و پیاده سازی نظام برنامه ریزی استراتژیک در شرکت فولاد خوزستان

فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک بر اساس مدل معتبر برایسون در کتاب برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های دولتی، عمومی و غیرانتفاعی به شرح زیر است:

 1. توافق اولیه: 

 2. تعیین وظایف: 

 3. تحلیل ذینفعان: 

 4. تنظیم بیانیه مأموریت سازمان: 

 5. شناخت محیط سازمان: 

 6. تعیین موضوعات استراتژیک پیش روی سازمان: 

 7. تعیین استراتژی ها: 

 8. شرح طرح‌ها و اقدامات: 

 9. تنظیم دورنمای سازمانی برای آینده: 

 10. برنامه عملیاتی یکساله: 

 11. تعیین و تدوین اهداف آینده سازمان: 

 12. شناخت اهداف و استراتژی‌های موجود سازمان: 

 13. تجزیه و تحلیل شرایط محیطی: 

 14. تجزیه و تحلیل منابع و امکانات سازمان: 

 15. شناخت وضع موجود سازمان: 

 16. تعیین تغییرات مورد لزوم در استراتژیها: 

 17. تصمیم‌گیری در مورد استراتژی مطلوب: 

 18. اجرای استراتژی مطلوب: 

 19. کنترل و سنجش استراتژی جدید در عمل: 

 

تعداد صفحات: 287 صفحه