پروژه برنامه ریزی استراتژیک شرکت سابیر

فهرست مطالب

 

3- پایه گذاری جهت گیری های سازمان.. 3

3-1- تدوین بیانیه چشم انداز 4

3-2- تدوین بیانیه مأموريت و تبيين اهداف سازمانی شرکت... 6

بیانیه مأموریت... 6

اهداف کلان سازمان.. 7

ارزش ها و باورها 10

4- مطالعات و تدوین استراتژی ها. 10

4-1- انتخاب مدل مناسب تجزیه و تحلیل استراتژی و تحلیل علل انتخاب.. 12

4-2- تحلیل واستخراج استراتژی ها توسط مدل های مناسب... 13

اهداف و استراتژی های عملیاتی (بخشی) 21

زمانبندی اهداف عملیاتی.. 25

تدوین استراتژی های عملیاتی (بخشی) 27

4-3-تدوین تعامل اهداف و استراتژی های سطح سازمان ، کسب و کار و عملیاتی.. 37

5- تعريف منظرهاي منتخب در مدل BSC و تدوين نقشه استراتژي ها. 41

5-1-مطالعه و بكاربست منظرهاي منطبق بر مأموريت ها و كسب و كار سازمان.. 41

5-2-گروه بندي استراتژي هاي سازمان بر اساس مناظر منتخب... 42

5-3-تدوين نقشه استراتژي ها و نمودارهاي علت و معلولي بين تمام اهداف استراتژيك در تمام مناظر مناظر منتخب... 46

6- تعيين اهداف ، شاخص هاي ارزيابي و سنجه ها به تفكيك مناظر منتخب... 51

6-1- تعيين ارتباط عوامل كليدي موفقيت (SSF) در هر يك از سطوح اهداف و با توجه به مناظر منتخب... 51

6-2- استخراج ، تعيين و طبقه بندي شاخص هاي ارزيابي تحقق اهداف با توجه و به تفكيك سطوح اهداف و مناظر مورد بحث... 53

6-3- تعيين سنجه ها و اهداف كمي براي هريك از شاخص هاي ارزيابي.. 54

7- تعيين و اولويت بندي برنامه هاي عملياتي و تدوين مكانيزمي براي پايش مستمر و بازنگري برنامه هاي عملياتي... 61

7-1- برقراري ارتباط بين شاخص هاي و فرآيندها و تعيين بازيگران اصلي در هر كدام از شاخص ها 61

7-2- اولويت بندي برنامه های عملیاتی با توجه به اهميت شاخص ها در كل و با توجه به حساسيت اين شاخص در مقابل رقيبان.. 62

7-3- طراحي چهار چوب كلي در خصوص نحوه تخصيص بودجه به فعاليت هاي استراتژيك و عملياتي.. 67

7-4- طراحي چهار چوب كلي در زمينه مديريت اطلاعات در سطوح مختلف مديريتي و چگونگي گزارش گيري و طبقه بندي گزارشات در هر سطح  72

7-5- طرح ريزي و تشكيل تيم هاي تخصصي در سطوح مختلف مديريت براي ترجمان استراتژي، اهداف، عوامل كليدي موفقيت و شاخص هاي ارزيابي براي كاركنان در سطوح مختلف... 75

7-6- ارائه طرح اصلاحي ساختار كلان سازماني (تاپ چارت) در صورت نياز 76

7-7- تعيين چهارچوب كلي در تعيين نحوه بروز رساني اطلاعات و بررسي محيط داخلي و خارجي شركت... 80

7-8- تعيين چهارچوب كلي در كنترل نتايج حاصل از روش ارزيابي متوازن در كميته هاي تخصصي در سطوح مختلف مديريتي.. 81

 

تعداد صفحات: 108 صفحه