پروژه برنامه ریزی استراتژیک شرکت سرمایه گذاری مسکن

فهرست مطالب

 

1                        فصل اول: کلیات طرح.. 14

2                        فصل دوم: مروری بر ادبیات برنامه ریزی استراتژیک.... 20

3                        فصل سوم: مطالعات اقتصادی صنعت مسکن و ساختمان.. 80

4                        فصل چهارم: شناسایی عوامل استراتژیک.... 97

5                        فصل پنجم: نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدات سازمانی شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس.... 140

6                        فصل ششم: تجزیه و تحلیل عوامل اثرگذار و شناسایی عوامل حیاتی موفقیت... 169

7                        فصل هفتم: جهت­ گیری‌های کلان شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس.... 174

8                        فصل هشتم: اهداف و استراتژی‌های سازمانی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس.... 192

9                        فصل نهم: متدولوژی تدوین برنامه‌های عملیاتی شرکت سرمایه ­گذاری مسکن پردیس.... 271

10                      فصل دهم: تدوین برنامه‌های عملیاتی شرکت سرمایه ­گذاری مسکن پردیس.... 276

11                      فصل یازدهم: جمع­ بندی و تطبیق برنامه‌های عملیاتی شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس.... 304

 

تعداد صفحات: 320 صفحه