پروژه برنامه ریزی استراتژیک شرکت تراکتورسازی

فهرست مطالب

 

1- تجزیه و تحلیل محیطی سازمان.. 14

1-1- تجزیه و تحلیل محیط عمومی.. 14

1-1-1- بررسی عوامل اقتصادی.. 14

1-1-2- بررسی عوامل  اجتماعی.. 30

1-1-3- بررسی عوامل قانونی.. 34

1-1-4- بررسی عوامل سیاسی.. 46

1-2- تجزیه و تحلیل محیط عملیاتی.. 56

1-2-1- بررسی مشتریان اصلی و نهایی.. 56

1-2-2- بررسی رقبا 96

1-2-3- بررسی تأمین کنندگان.. 106

1-2-4- بررسی نیروی کار 112

1-3- تجزیه و تحلیل محیط درونی.. 117

1-3-1- بررسی منابع مالی.. 118

1-3-2- بررسی سیستم ها و فرايندهاي موجود در سازمان 126

2- پایه گذاری جهت گیری استراتژیک سازمان.. 142

2-1- چشم انداز . 142

2-2- مأموریت... 142

2-3- ارزش ها و باورها 142

2-4- اهداف کلان سازمان 142

3- مطالعات و تدوین استراتژی ها 143

3-1- انتخاب مدل مناسب تجزیه و تحلیل استراتژی.. 143

3-2- استراتژی های اصلی سازمان  145

3-3- اهداف بخشی.. 149

3-4- استراتژی های بخشی.. 153

3-5- تعامل اهداف و استراتژی های بخشی.. 175

 

تعداد صفحات: 186 صفحه