ادبیات نظری و مقایسه مدل های برنامه ریزی استراتژیک

فهرست مطالب

 

 1. مدل ج ارجنتي

 2. مدل هاكس

 3. مدل تلفيقي پيرس و رابينسون

 4. مدل رابينسون

 5. مدل اول دفت

 6. مدل دوم دفت

 7. مدل ديويد

 8. مدل هنري مينتزبرگ

 9. فرآيندعمومي برنامه ريزي استراتژيك

 10. فرايند برنامه ريزي ومديريت استراتژيك (دکتر علي احمدي)

 11. الگوي جامع مديريت استراتژيك (دکتر احمد وند)

 12. مدل  جامع برنامه ريزي استراتژيك (دكتر يزدان پناه)

 13. مدل  APO

 14. مدل  MIM

 15. مدل گلوئيك

 16. مدل برايسون

 17. مدل ديسون وبراين

 18. مدل جان تامسون

 19. مدل لوید و بایرز

 20. مدل دانشگاه اينديانا

 21. مدل ساموئل سيرتو و پائول پيتر

 22. مدل هيل و جونز

 23. مدل آرنولد جادسون

 24. مدل هرينگتون برايس

 25. مدل بومن و ديويد اش

 26. ديويد هانگر

 27. مدل آندروز

تعداد صفحات: 11 صفحه