ادبیات نظری و مقایسه مدل های برنامه ریزی استراتژیک

فهرست مطالب

 

متدلوژي انجام پروژه. 4

انواع مدل هاي تجزيه و تحليل و انتخاب استراتژي و مقايسه آنها 7

مقدمه  7

روشهاي مختلف تجزيه و تحليل استراتژي   8

1.    مدل تجزيه و تحليل سوالات بحراني.. 8

2.    مدل پنج C و پنج P. 8

3.    مدل HPV در مقابل LDC.. 9

4.    مدل بازار در مقابل محصول‌. 9

5.    مدل ماتريس تعيين جهت سياستگذاريها (DPM) 11

6.    مدل تحليلي SWOT.. 11

7.    مدل BCG.. 12

8.    مدل (GE) موقعيت رقابت در مقابل جاذبه بازار‌ 13

9.    ارزيابي موقعيت استراتژيك و اقدام SPACE.. 13

10.  مدل چرخه عمر سازمانها 14

11.  مدل تجزيه و تحليل هوفر. 14

12.  مدل تجزيه و تحليل پايمز. 15

13.  روش برنامه‌ريزي بهبود عملكرد PIP. 15

14.  مدل كارت امتيازي موزون BSC.. 16

15.  روش تحليل شكاف‌.. 17

16.  مدل نيروهاي پنجگانه رقابتي پورتر‌. 18

17.  مدل ماتريس گزينه‌هاي استراتژيك مالي‌.. 18

18.  مدل مزيت رقابتي ملتها‌ 19

19.  مدل برنامه‌ريزي دياگرام اهم. 19

20.  مدل فريمن يا ذينفعان‌. 20

21.  مدل فيليپس... 21

22.  منحني تجربه‌. 21

23.  مدل رشد انسف.. 22

24.  ماتريس داخلي – خارجي –IE.. 22

25.  دوره عمر پورت فوليو. 23

26.  مدل ADL. 23

27.  ماتريس برنامه ريزي استراتژيك كمي QSPM... 24

28.  برنامه مقايسه اي رقابت ((CPM... 24

29.  مدل نه عاملي "چو" براي رقابت پذيري بين المللي.. 25

30.  مديريت هوشين.. 26

جمع‌بندي رئوس عوامل مطرح شده در مدلها  26

مقايسه مدلها  27

 

تعداد صفحات: 28 صفحه