پروژه معماری سازمانی شرکت های مهندسی مشاور (گزارش وضع موجود معماری سازمانی)

فهرست مطالب

 

1مقدمه    5

1.1هدف گزارش    5

1.2 دامنه كاربرد       5

1.3 محدوديت ها      5

1.4 منابع و مراجع مورد استفاده در گزارش      5

1.6 فعاليت هاي انجام شده تا اين مرحله          7

2 چشم انداز معماري          9

2.1 تشکيل مباني ساختاري پروژه معماري سازماني مختلف        9

2.1.1 تشريح مباني ساختاري مدل هاي مختلف معماري سازماني      9

2.1.2 مقايسه مدل هاي مختلف معماري سازماني    21

2.2 اصول کسب و کار، اهداف کسب  و کار   73

2.2.1 چشم انداز و مأموريت فعلي          73

2.2.2 محيط کسب و کار شرکت و ذينفعان آن   75

2.2.3 اهداف و استراتژي هاي فعلي        92

2.2.4 بررسي وضعيت صنعت    99

3 معماري کسب و کار سازمان وضعيت موجود          108

3.1 تبيين مدل معماري کسب و کار متناسب با فعاليت هاي سازمان          108

3.1.1 مدل زنجيره ارزش پرتر   108

3.1.2 مدل رايس و ويکلاند      109

3.1.3 چارچوب فرايندي BSC  110

3.2 تکنيک هاي مورد استفاده            113

3.2.1 نمودار سلسله مراتبي کارکرد / وظايف  FHD        113

3.2.2 نمودار سلسله مراتبي فرايند ها (PHD)      113

3.2.3 جدول ارزيابي فرايند       114

3.2.4 نمودار زمينه     Context Diagram      115

3.2.5 نمودار فعاليت UML2     115

3.3 تبيين ساختار سازماني      116

3.3.1 نمودار سلسله مراتبي (FHD) کارکرد هاي موجود شرکت         140

3.4 تدوين فرايندهاي سازمان 141

3.4.1 نقشه کلان (گروه هاي) فرآيندهاي موجود به صورت نمودار  سلسه مراتبي (PHD)    141

3.4.2 نمودار زمينه context diagram           143

3.4.3 نمودارهاي فعاليت ACTIVITY DIAGRAM        145

4 معماري داده و اطلاعات وضعيت فعلي       195

4.1 موضوعات اطلاعاتي       195

4.2 مدل اطلاعاتي     196

4.2.1 فهرست نيازهاي اطلاعاتي            197

4.2.2 نمودار( مدل) ارتباط موضوعات اطلاعاتي  202

5 بررسي وضعيت موجود سيستم ها و نرم افزارهاي کابردي    235

5.1 معرفي مدل مرجع کاربردها و خدمات       236

5.1.1 سرويس هاي مشتري(Customer Services)        238

5.1.2 سرويس هاي اتوماسيون فرآيند(Process Automation Services)          238

5.1.3 سرويس هاي مديريت کارکرد (Business Management Services)     239

5.1.4 سرويس هاي دارايي ديجيتال(Digital Asset Services)    240

5.1.4 سرويس هاي تحليلي کارکردي (Business Analytical Services)           241

5.1.6 سرويس هاي پشتيباني اداري (Back Office Services)  241

5.1.7 سرويس هاي پشتيباني( Support Services)     243

5.2 توصيف کاربرد  244

5.2.1 سيستم هاي مورد بررسي در اين گزارش    244

5.2.2 سامانه مالي همکاران سيستم         246

5.2.3 سيستم مكاتبات اداري     247

5.2.4 پورتال سازماني  249

5.2.5 سيستم حضور و غياب     251

5.2.6 مديريت برگه‌هاي زماني  252

6 وضعيت موجود لايه فناوري          255

6.1 بررسي وضع موجود فناوري با مدل مرجع  فني TRM          256

6.1.1 انتقال و دسترسي به خدمات سيستم‌ها        257

6.1.2 بستر و زيرساختهاي ارائه خدمات سيستم ها 257

6.1.3 چارچوب مولفه  258

6.1.4 واسط ها و يکپارچه سازي خدمات سيستم ها           259

6.2 بررسي محيط هاي نرم‌افزاري موجود در حوزه فناوري         260

6.2.1 نرم‌افزارهاي سيستمي       260

6.2.2 نرم‌افزارهاي كاربردي      263

6.3 بررسي محيط‌هاي سخت‌افزاري موجود در حوزه  فناوري     264

6.3.1 آمار سخت افزار 264

6.3.2 اتاق سرور          264

 

تعداد صفحات: 266 صفحه