پروژه انجام مطالعات ترازیابی عملکرد برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های پتروشیمی

فهرست مطالب

 

 خلاصه اجرايي.. 1

2- مطالعات جهاني و منطقه‌اي.. 68

2-1-  صنايع شيميايي. 68

2-2-  صنايع پتروشيمي. 113

2-3-  رهبران صنعت پتروشيمي. 146

3- بررسي صنعت پتروشيمي ايران.. 191

3-1-  پتروشيمي در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس.. 197

3-2-  بررسي جايگاه صنعت پتروشيمي در سند چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران. 198

3-3-  صادرات پتروشيمي. 200

3-4-  بررسي جايگاه صنعت پتروشيمي در برنامه‌هاي توسعه کشور 200

3-5-  جايگاه صنعت پتروشيمي در اقتصاد ملي. 202

3-6-  جايگاه جهاني شرکت ملي صنايع پتروشيمي. 202

3-7-  ميزان و ارزش فروش داخلي محصولات پتروشيمي. 203

3-8-  جايگاه صنعت پتروشيمي کشور در برنامه پنجم توسعه. 203

3-9-  جايگاه بخش خصوصي در برنامه پنجم توسعه شركت ملي پتروشيمي. 204

3-10-   مقايسه محتواي كلي برنامه چهارم توسعه و برنامه پنجم. 205

4- شناخت مجتمع پتروشيمي جم. 206

4-1-  تاريخچه و پيشينه سازماني. 208

4-2-  موضوع فعاليت شرکت طبق اساسنامه. 208

4-3-  بررسي عملکرد فروش شرکت سهامي پتروشيمي جم. 211

4-4-  بررسي ابعاد ساختاري و سازماني شرکت سهامي پتروشيمي جم. 214

4-5-  اهداف و برنامه های کیفی و کمی شرکت پتروشيمي جم. 218

4-6-  بررسي منابع مالي سازمان. 220

 

تعداد صفحات: 178 صفحه