پروژه معرفی محصولات نوین بیمه ای

فهرست مطالب

 

1.                       بیمه ورزش   5

1.1.         بیمه سفرهای ورزشی.. 5

1.2.         بیمه مابه التفاوت فعالیت... 5

1.3.         بیمه حوادث ورزشی.. 6

1.4.         بیمه حوادث شخصی ورزشهای کودکان.. 6

1.5.         بیمه ورزشهای گروهی.. 7

1.6.         بیمه مربیان ورزشی.. 7

1.7.         بیمه رویدادها و مسابقات... 8

1.8.         بیمه مربوط به اسب... 9

1.9.         بیمه ورزشکاران حرفه ای.. 10

بیمه های مربوط به رسانه  11

2.1.         بیمه هنرپیشگان.. 11

2.2.         بیمه تجهیزات تکنیکی.. 11

2.3.         بیمه تکمیل و تولید فیلم.. 12

انواع بیمه های مرتبط با تفریحات و سبک زندگی  13

3.1.         بیمه سفرهای ماجراجویانه. 13

3.2.         بیمه پرش از صخره و یا شیرجه. 13

3.3.         بیمه سفرهای خانوادگی.. 14

3.4.         بیمه سفرهای درمانی.. 14

3.5.         بیمه کمپ های مسافرتی.. 14

3.6.         بیمه رویدادهای خاص.... 14

3.7.         بیمه  برگزاری مراسم جشن عروسی.. 16

بیمه های کسب و کارهای خاص    17

4.1.         بیمه مربوط به تولید و توزیع جواهرآلات... 17

4.2.         بیمه پرستاران خانگی.. 17

4.2.3.     بیمه شهرت و اعتبار شرکت ها 18

 

تعداد صفحات: 18 صفحه