پروژه مطالعه بازارهاي بالقوه در حمل بار در منطقه ويژه عسلويه

بخش اول: شناسايي حوزه هاي صنعتي مرتبط موجود و آينده در منطقه عسلويه (ازجمله صنايع بالادستي و پايين دستي نفت، گاز و پتروشيمي، نيمه سنگين، دريايي و ...)

بخش دوم: شناسايي كالاهاي مورد نياز قابل حمل به / از منطقه عسلويه (از نظر كاربردها و قابليت هاي حمل)

بخش سوم: شناسايي مشتريان (داخلي و بين المللي) بارهاي قابل حمل به / از منطقه ويژه عسلويه (از نظر ماهيت، جغرافيا، توان و اعتبار باقي ماندن در بازار)

بخش چهارم: بررسي ميزان تقاضاي بارهاي مورد نياز قابل حمل به / از منطقه ويژه عسلويه در بازه زماني يكساله، سه ساله و پنج ساله (از نظر مقدار و ارزش بار)

بخش پنجم: تعيين بازار بالقوه موجود در حمل بار در منطقه ويژه عسلويه

 

تعداد صفحات: 37 صفحه