پروژه انجام مطالعات بازار فروسیلیس در ایران

فهرست مطالب

 

1              مقدمه. 4

2              میزان تولید و مصرف.. 4

2.1           میزان تولید. 4

2.1.1       تولید جهانی فروسیلیس... 4

2.1.2       تولید داخلی فروسیلیس... 5

2.2           میزان مصرف.. 6

2.2.1       میزان مصرف خارجی.. 6

2.2.2       میزان مصرف داخلی.. 7

3              بهای تمام شده و قیمت فروش... 8

3.1           بهای تمام شده 8

3.2           قیمت فروش... 9

 

فهرست جداول

 

جدول 1: نرخ مواد مصرفی در تولید فروسیلیس.... 8

جدول 2: بهای تمام شده یک تن فروسیلیس تولیدی.. 8

 

فهرست نمودارها

 

نمودار 1: تولید فروسیلیس کشورهای مطرح (تن) 4

نمودار 2: اهم تولیدکنندگان فروسیلیس در کشور چین.. 5

نمودار 3: اهم تولیدکنندگان داخلی فروسیلیس.... 5

نمودار 4: میزان صادرات فروسیلیس چین به سایر کشورها 6

نمودار 5: اهم مقاصد صادراتی فروسیلیس ایران.. 6

نمودار 6: روند تغییرات میزان تولید فولاد خام و مصرف فروسیلیس در کشور. 7

نمودار 7: مقایسه روند تغییرات قیمت داخلی و خارجی فروسیلیس.... 9

 

 

تعداد صفحات: 10 صفحه