امکان سنجی و طرح توجیهی تولید گیاهان داروئی

فهرست مطالب

 

مقدمه ............ ..................................... 9
تعریف، ویژگی ها و مشخصات فنی محصول..... 10
نام و کاربرد محصول  .......................... 10
طبقه بندي محصول  ........................... 12
مشخصات فنی محصول  ...................... 14
بسته بندي محصول  ........................... 15
شماره تعرفه گمرکی محصول  ............. 17
کالاهاي قابل جانشین  ........................ 17
بررسی بازار و قیمت فروش  ................. 18
بررسی روند مصرف  ............................ 18
بررسی روند واردات و صادرات  ............. 18
کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ....... 19
شرایط صادرات  .................................. 20
بررسی قیمت فروش محصول مشابه  .... 20
وضعیت عرضه و تقاضا  ........................ 22
بررسی واحدهاي موجود و ظرفیت بهره برداري... 22
بررسی واحدهاي در دست احداث ........ 24
بررسی روند واردات محصول  ............... 25
بررسی روند صادرات محصول  .............. 28
مقدمه  ............................................... 30
معرفی روش هاي مختلف تولید  .......... 31
تشریح فرایند تولید منتخب  ................ 31
بررسی ایستگاهها، مراحل وشیوه هاي کنترل کیفیت ...... 35
بررسی روشهاي علمی عصاره گیري و مزایا و معایب آنها . 39
روش ماسراسیون(خیساندن)  ............... 39
روش پرکولاسیون  .............................. 40
روش سوکسله  ................................... 41
مقدمه  ............................................... 45
هزینه زمین، ساختمان و محوطه سازي ..... 46
محوطه سازي  .................................... 46
ساختمان  .......................................... 47
سالن تولید  ........................................ 47
مساحت انبارها  .................................. 47
ساختمانهاي آزمایشگاه و تعمیرگاه و تأسیسات ....... 48
ساختمانهاي اداري ، رفاهی و خدماتی  . 49
استخرهاي شستشوي ریشه  ................ 49
ساختمان نگهبانی  .............................. 49
پست برق  .......................................... 49
ماشین آلات و تجهیزات خط تولید  ...... 50
تاسیسات  ........................................... 53
وسائط نقلیه  ...................................... 55
تجهیزات و وسایل اداري و خدماتی  ..... 55
هزینه هاي متفرقه و پیشبینی نشده  .... 56
هزینه هاي قبل از بهره برداري ............ 56
سرمایه در گردش  .............................. 56
برآورد حقوق و دستمزد  ...................... 57
برآورد آب ، برق ، سوخت و ارتباطات  .. 59
هزینه تعمیر و نگهداري و استهلاك ..... 60
هزینه هاي متفرقه و پیش بینی نشده تولید ........ 60
هزینه هاي توزیع و فروش  .................. 60
جدول هزینه هاي ثابت و متغیر تولید .. 61
ارزیابی مالی و اقتصادي طرح  .............. 62

 

تعداد صفحات: 63 صفحه