پروژه طراحی فرایند کلان سازماندهی و مدیریت سیستم

زیرفرایندهای سازماندهی و مدیریت سیستم

 

تعیین اهداف و برنامه های کیفی

طرح ریزی سیستم و مدیریت کیفیت 

طراحی ساختار سازمانی

بازنگری مدیریت

بهبود مداوم

ممیزی داخلی

کنترل و نظارت بر محصول

تجزیه و تحلیل داده ها

 

 

تعداد صفحات : 9 صفحه