رابطه ابعاد یکپارچگی سازمان با وجوه نقصان در عملکرد سازمانی در شرکت ملی نفت ایران

 

تعداد صفحات: 461 صفحه

قیمت: 280,000 ریال
مقدار: